کلکسیون اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰

دوستان عزیز سلام.

در این مقاله به معرفی کلیه اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ به شما علاقه مندان عزیز اقدام می نماییم.

برای خرید اسکناسهای دوران جمهوری می توانید ابتدا اسکناسهایی که قیمت جفت بانکی آن زیر ۵۰ هزار تومان است خریداری نموده و سپس به مرور اسکناسهای گران قیمت تر را خریداری نموده و به مجموعه خود بیافزایید.

مجموعه اسکناسهای دوران جمهوری که جفت بانکی آن هر کدام زیر ۵۰ هزار تومان ارزش دارد شامل ۸۳ جفت بوده که قیمت کل آن بالای ۸۰۰ هزار تومان می باشد که با تخفیف فقط به قیمت ۶۵۰ هزار تومان با آلبوم نگهداری اسکناس درجه ۱ به فروش می رسد.

=============================================================

با انتشار کتاب راهنمای اسکناسهای ایران در سال ۱۳۹۰ به طور کلی اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰ شامل ۱۴۳ قطعه از شماره ۲۰۲ تا ۳۴۵ در کتاب راهنمای اسکناسهای ایران در سال ۱۳۹۰ معرفی گردیده است.

=============================================================

لیست کامل اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

ارقام به ۱۰۰۰ تومان می باشد.

به عنوان مثال در ردیف ۱ اولین اسکناس دوران جمهوری سری اول-الف با امضا انصاری-مهران به صورت سورشارژ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۲ هزار تومان با تخفیف ۱۰ هزار تومان و جفت بانکی ۵۰ هزار تومان با تخفیف ۴۰ هزار تومان می باشد.

با تخفیف جفت با تخفیف تک مبلغ فلیگران امضا سری کد
۶۰ ۶۵ ۱۵ ۱۷ ۵۰ ریال سورشارژ انصاری-مهران ۱-آلف ۲۰۲
- ۵۰۰۰ - ۱۲۰۰ ۵۰۰ ریال // // // ۲۰۳
- ۵۰۰۰ - ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۰۴
- ۷۰۰۰ - ۱۸۰۰ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۰۵
- ۳۴۰۰ - ۸۵۰ ۵۰ ریال سورشارژ یگانه-مهران ا-ب ۲۰۶
- ۶۸۰ - ۱۸۰ ۱۰۰ ریال // // // ۲۰۷
۱۲۰ ۱۳۰ ۳۰ ۳۵ ۲۰۰ ریال // // // ۲۰۸
- ۶۵۰۰ - ۱۷۰۰ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۰۹
- ۸۵۰ - ۲۲۰ ۵۰ ریال سورشارژ یگانه-خوش کیش ۱-ج ۲۱۰
۸ ۹ ۳ ۲.۵ ۱۰۰ ریال // // // ۲۱۱
- ۲۸۰ - ۷۰ ۵۰۰ ریال // // // ۲۱۲
- ۲۸۰ - ۷۰ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۱۳
- ۳۴۰۰ - ۸۵۰ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۱۴
- ۱۴۰۰ - ۳۵۰ ۲۰۰ ریال یک مهر انصاری-یگانه ۲-الف ۲۱۵
۳۰ ۳۵ ۸ ۸.۵ ۲۰ ریال // انصاری-مهران ۲-ب ۲۱۶
۶۵ ۷۰ ۱۵ ۱۸ ۲۰ ریال // // // ۲۱۷
۳۵ ۴۰ ۸ ۱۰ ۵۰ ریال // // // ۲۱۸
- ۳۰۰۰ - ۷۵۰ ۲۰۰ ریال // // // ۲۱۹
۷۰ ۷۵ ۱۸ ۲۰ ۵۰۰ ریال // // // ۲۲۰
۱۳۰ ۱۵۰ ۳۰ ۳۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۲۱
- ۶۸۰ - ۱۴۰ ۲۰ ریال // یگانه-مهران ۲-ج ۲۲۲
۴۵ ۵۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ریال // // // ۲۲۳
۱۰۰ ۱۲۰ ۲۵ ۳۰ ۲۰۰ ریال // // // ۲۲۴
- ۲۷۰۰ - ۵۵۰ ۵۰۰ ریال // // // ۲۲۵
- ۱۱۰۰ - ۲۷۰ ۲۰ ریال // یگانه-خوش کیش ۲-د ۲۲۶
۸۰ ۱۰۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰۰ ریال // // // ۲۲۶آ
۱۳۰ ۱۵۰ ۳۰ ۳۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۲۷
- ۳۲۰۰ - ۷۵۰ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۲۸
۴۰ ۴۵ ۱۰ ۱۱ ۵۰ ریال کتیبه ای انصاری-مهران ۳-الف ۲۲۹
۱۳۰ ۱۵۰ ۳۰ ۳۵ ۵۰۰ ریال // // // ۲۳۰
۱۳۰ ۱۵۰ ۳۰ ۳۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۳۱
- ۵۲۰۰ - ۱۲۵۰ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۳۲
۶ ۶.۵ ۲ ۲ ۵۰ ریال // یگانه-خوش کیش ۳-ب ۲۳۳
۷۵ ۸۰ ۱۸ ۲۰ ۵۰۰ ریال // // // ۲۳۴
- ۱۶۰ ۳۵ ۴۰ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۳۵
- ۷۰۰ - ۱۸۰ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۳۶
- ۷۵۰۰ - ۱۸۰۰ ۲۰۰ ریال امام رضا اردلان-مولوی سورشارژ
۱۵ ۱۷ ۴ ۵ ۲۰۰ ریال بارگاهی // ۴ ۲۳۷
۲۰ ۲۰ ۴ ۵ ۵۰۰ ریال // // ۲۳۸
۲۰ ۲۲ ۴ ۵ ۱۰۰۰ ریال // // ۲۳۹
۳۰ ۳۳ ۸ ۸.۵ ۵۰۰۰ ریال // // ۲۴۰
۳۰ ۳۲ ۷ ۸ ۱۰۰۰۰ ریال // // ۲۴۱
۶ ۸ ۱.۵ ۲ ۱۰۰ ریال آرم جمهوری آ بنی صدر-نوبری ۵ ۲۴۲
۲۵ ۲۷ ۶ ۷ ۵۰۰۰ ریال آرم جمهوری ب // // ۲۴۳
۴۰ ۴۵ ۱۰ ۱۲ ۱۰۰۰۰ ریال آرم جمهوری آ // // ۲۴۴
۳ ۴ ۱ ۱ ۱۰۰ ریال الله نمازی-نوربخش ۶ ۲۴۵
۴ ۵ ۰/۵ ۰/۸ ۲۰۰ ریال // // // ۲۴۶
۱۵ ۲۰ ۲ ۲.۵ ۵۰۰ ریال // // // ۲۴۷
۲۰ ۲۳ ۴ ۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۴۸
۸۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۴۹
۸۰ ۱۰۰ ۱۲ ۱۴ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۵۰
۱۲ ۱۳ ۳ ۳.۵ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۵۱
۲۵ ۲۸ ۵ ۶ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۲۵۲
۳ ۳.۵ ۰/۵ ۰/۶ ۱۰۰ ریال مدرس // // ۲۵۳
۵ ۶.۵ ۰/۵ ۱ ۱۰۰ ریال الله ایروانی-نوربخش ۷ ۲۵۴
- ۴۵۰ - ۶۰ ۵۰۰ ریال // // // ۲۵۵
۹۰ ۹۵ ۲۰ ۲۲ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۵۶
- ۱۶۰ ۲۰ ۲۳ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۵۷
۱۰ ۱۲ ۳ ۴ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۵۸
۲۰ ۲۲ ۶ ۷.۵ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۲۵۹
۲ ۲.۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰ ریال الله ایروانی-قاسمی ۸ ۲۶۰
۰/۵ ۰/۶ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰ ریال // // // ۲۶۱
۲۵ ۳۰ ۴

۴.۵

۵۰۰ ریال // // // ۲۶۲
- ۱۲۵۰ - ۱۶۰ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۶۳
۶ ۸ ۱ ۱.۴ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۶۴
۳۰ ۳۲ ۳ ۴ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۶۵
۵ ۶ ۱ ۱ ۵۰۰ ریال فهمیده ایروانی-قاسمی ۹ ۲۶۶
- ۵۲۰۰ - ۷۲۰ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۶۷
- ۱۸۰ ۳۰ ۳۲ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۶۸
۹۰ ۱۰۰ ۱۲ ۱۲.۵ ۵۰۰ ریال فهمیده نوربخش-قاسمی ۱۰ ۲۶۹
۱۰۰ ۱۱۰ ۱۵ ۱۶ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۷۰
۱ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰ ریال الله نوربخش-عادلی ۱۱ ۲۷۱
۲۰ ۲۲ ۲ ۲.۵ ۵۰۰ ریال // // // ۲۷۲
- ۴۰۰ - ۴۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۷۳
- ۱۶۰۰ - ۳۲۰ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۷۴
۶ ۷.۵ ۱.۵ ۲ ۵۰۰ ریال فهمیده نوربخش-عادلی ۱۲ ۲۷۵
۵۰ ۶۰ ۵ ۶.۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۷۶
- ۱۶۰ ۱۰ ۱۲ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۷۷
۲ ۲ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰۰ ریال فهمیده نوربخش-عادلی ۱۳ ۲۷۸
۱۲۰ ۱۴۰ ۱۸ ۲۰ ۵۰۰۰ ریال امام // // ۲۷۹
۱۵ ۱۶ ۲.۵ ۳ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۲۸۰
۲ ۲.۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰ ریال الله محمدخان-عادلی ۱۴ ۲۸۱
۳۵ ۴۰ ۳ ۴ ۱۰۰۰ ریال فهمیده // // ۲۸۲
۱۲ ۱۵ ۳ ۳.۵ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۸۳
۱۸ ۲۰ ۳ ۳.۵ ۱۰۰۰۰ ریال امام // // ۲۸۴
۲ ۲.۵ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال فهمیده محمدخان-نوربخش ۱۵ ۲۸۵
۴ ۵ ۰/۵ ۰/۶ ۱۰۰۰ ریال // // // ۲۸۶
۲۰ ۲۳ ۱.۵ ۲ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۸۷
۱۲ ۱۴ ۱ ۱.۵ ۵۰۰ ریال الله // // ۲۸۸
- - - - ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۸۹
۱ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰۰ ریال // تصویر امام // ۲۹۰
۴

۴.۵

۱ ۱ ۵۰۰۰ ریال // // // ۲۹۱
۵ ۵.۵ ۱.۵ ۱.۷ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۲۹۲
۲ ۲.۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰ ریال امام نمازی-نوربخش ۱۶ ۲۹۳
۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰ ریال // // // ۲۹۴
۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰ ریال // // // ۲۹۵
۴ ۴.۵ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰ ریال // // // ۲۹۶
۱ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال // // // ۲۹۷
۵ ۶ ۰/۵ ۰/۶ ۵۰۰ ریال // // // ۲۹۸
۱ ۱.۵ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰۰ ریال // // // ۲۹۹
۲ ۲.۵ ۱ ۱ ۵۰۰۰ ریال // // // ۳۰۰
۴ ۴.۵ ۱.۵ ۱.۷ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۳۰۱
۱ ۱.۲ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰۰ ریال فهمیده نمازی-نوربخش ۱۷ ۳۰۲
۵ ۶ ۰/۵ ۱ ۵۰۰ ریال فهمیده نمازی-نوربخش ۱۸ ۳۰۳
۶ ۸ ۰/۵ ۱ ۱۰۰۰ ریال // // // ۳۰۴
۱ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰۰ ریال // // // ۳۰۵
۱۲۰ ۱۳۰ ۱۰ ۱۱ ۲۰۰ ریال الله نمازی-نوربخش ۱۹ ۳۰۶
۷۰ ۸۵ ۸ ۱۰ ۲۰۰ ریال // // // ۳۰۷
۴۰ ۵۰ ۶ ۷ ۵۰۰ ریال // // // ۳۰۸
۱۵۰ ۱۷۰ ۱۵ ۱۷ ۱۰۰۰ ریال // // // ۳۰۹
۵ ۶ ۱ ۱.۵ ۵۰۰۰ ریال امام مظاهری-نوربخش ۲۰ ۳۱۰
۵ ۶ ۱.۵ ۲ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۳۱۱
۱ ۱.۲ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال امام مظاهری-شیبانی ۲۱ ۳۱۲
۲.۵ ۲.۸ ۱ ۱ ۵۰۰۰ ریال // // // ۳۱۳
۲۵ ۳۰ ۴ ۴.۵ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۳۱۴
۸ ۱۰ ۴ ۴.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۱۵
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰ ریال امام صفدرحسینی-شیبانی ۲۲ ۳۱۶
۲۵ ۲۵ ۲ ۲.۵ ۱۰۰ ریال الله // // ۳۱۷
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰ ریال امام // // ۳۱۸
۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال // // // ۳۱۹
۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال // // // ۳۲۰
۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۳۲۱
۲۵ ۲۸ ۵ ۵.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۲۲
۸ ۱۰ ۲.۵ ۲.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۲۳
۵ ۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۲۴
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال امام دانش جعفری-شیبانی ۲۳ ۳۲۵
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۵۰۰ ریال // // // ۳۲۶
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰۰ ریال // // // ۳۲۷
۰/۵ ۰/۶ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰۰ ریال // // // ۳۲۸
۱.۵ ۱.۵ ۰/۵ ۱ ۵۰۰۰ ریال // // // ۳۲۹
۲.۵ ۲.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۱۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۰
۵ ۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۱

۱۸

۲۰ ۶ ۷ ۵۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۲
- ۲۵۰ ۳۵ ۴۰ ۵۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۳
۱ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۱۰۰۰ ریال امام دانش جعفری-مظاهری ۲۴ ۳۳۴
۰/۵ ۰/۶ ۰/۵ ۰/۶ ۲۰۰۰ ریال // // // ۳۳۵
۵ ۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۶
۱۲ ۱۳ ۵.۵ ۶ ۵۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۷
۵۰ ۶۰ ۸ ۱۰ ۵۰۰۰۰ ریال // // // ۳۳۸
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰۰ ریال امام حسینی-مظاهری ۲۵ ۳۳۹
۱۱ ۱۲ ۵.۵ ۵.۵ ۵۰۰۰۰ ریال // // // ۳۴۰
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۲۰۰۰ ریال امام حسینی-بهمنی ۲۶ ۳۴۱
۱.۵ ۲ ۱ ۱ ۵۰۰۰ ریال // // // ۳۴۲
۵ ۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲۰۰۰۰ ریال // // // ۳۴۳
۱۵ ۱۶ ۶ ۶ ۵۰۰۰۰ ریال // // // ۳۴۴
۲۲ ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰ ریال // // // ۳۴۵

=============================================================

اسکناسهای ارور معروف دوران جمهوری اسلامی ایران

=============================================================

اسکناسهای سورشارژ اولیه دوران جمهوری اسلامی ایران

اسکناسهای سورشارژ به صورت تک بانکی که قیمت هر عدد از آنها زیر ۵۰ هزار تومان باشد شامل ۲۳ اسکناس مختلف که قیمت آن بالای ۴۵۰ هزار تومان می باشد با تخفیف فقط به قیمت ۳۷۵ هزار تومان به فروش می رسد با آلبوم رایگان نگهداری درجه ۱ اسکناس

اسکناسهای سورشارژ به صورت جفت بانکی شامل ۲۲ جفت اسکناس که قیمت کل آن بالای ۱.۵ میلیون تومان می باشد با تخفیف فقط به قیمت ۱.۳۵ میلیون تومان به فروش می رسد با آلبوم نگهداری درجه ۱ اسکناس

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.

+ نوشته شده توسط امیر گل محمدی در سه شنبه نهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 23:30 |